Web sahypaňyzyň SEO derňewi üçin Semalt-dan gollanmaGowy we düýpli SEO barlagy (SEO derňewi) web sahypaňyzyň tapylmagyny gowulandyrmak üçin esas bolup durýar. Suchöne beýle derňewi nädip etmeli? Bu makalada, şeýle SEO barlagyna nädip çemeleşmelidigini düşündirýärin.

Pikir edip bilersiňiz, munuň üçin doly awtomatiki gurallar ýokmy? Hawa we ýok.

Hawa, hakykatdanam gaty gowy gurallar bar, esasanam tölegli SEO bagyşlanan dolandyryş paneli. Bu, tabakdan köp iş alyp, görüp bilmeýän zadyňyzy ýalaňaç göz bilen çykaryp bilýän gural.

Şol bir wagtyň özünde, ýok. , Ok, zerur el we pikir bolmasa gowy SEO derňewi mümkin däl. Adamyň gözüni aýtmaly däl. Gözegçilik gurallary hemişe diýen ýaly umumy maslahat berýär we bölümiň gutarandygyny ýa-da kemçilikleriniň bardygyny barlamakda örän täsirli. , Öne, meselem, at belliginiň hili barada hiç zat diýmeýär.

Eger hakykatdanam zatlary dogry etmek isleýän bolsaňyz, SEO hakda gowy bilim almaly we oňa çümmek üçin gowy gural bolmaly. Munuň üçin has köp tagalla we wagt gerek bolsa-da, has gowy netijeleri berýär. Ahyrynda möhüm zat ...

Şeýlelik bilen, sahypaňyz üçin gowy we düýpli SEO barlagyny geçirmek üçin sizi üns bilen yzarlamaga çagyrýaryn.

SEO barlagy näme?

SEO barlagy, web sahypasynyň ähli möhüm SEO taraplarynyň derňewidir. Gowulaşdyrmak we ileri tutulýan ugurlar üçin anyk nokatlar bu derňewden gelýär.

SEO barlagyna SEO barlagy ýa-da diňe SEO derňewi hem diýilýär. SEO barlagy çalt gözlemekden başlap, gaty ýönekeý derňewden gaty çylşyrymly görnüşe çenli köp görnüşi alýar. Forma, web sahypasyna we maksadyna hem baglydyr. Bu makalada islendik web sahypasyna ýa-da onlaýn dükana degişli SEO barlagynyň giň görnüşini ara alyp maslahatlaşarys.

Näme üçin SEO barlagy?

SEO barlagy web sahypaňyzyň SEO ýagdaýy barada düşünje berýär. Haýsy bölekler eýýäm gowy optimallaşdyryldy we haýsy bölekleri çözmeli. Шул

SEO barlagy şeýlelik bilen web sahypaňyzy optimizirlemek üçin ugur görkezýär. Web sahypaňyzy gowulandyrmak üçin SEO meýilnamasy hökmünde pikir ediň. Soň näme etmelidigini we haýsy tertipde boljakdygyny bilýärsiňiz. Bu bölekleri tötänleýin optimizirlemekden köp esse täsirli.

SEO barlagy üçin näme gerek?

SEO barlagyny dogry geçirmek üçin köp zat gerek. Ilki bilen bazara we maksatlaýyn toparyňyza bilim we düşünje. Mundan başga-da, size gowy SEO gurallary gerek we programmalar.

Bazara we maksatlaýyn toparyňyza düşünmek

SEO barlagyna başlamazdan ozal iň bolmanda aşakdaky zatlary açyk görkezmeli:
 • Web sahypaňyzyň maksatly diňleýjileri.
 • Web sahypaňyzyň maksatlary (öwrülişikler). Sahypaňyza gelýänleriň näme etmegini isleýärsiňiz?
 • Tapmak isleýän esasy gözleg sözleriňiz.
 • Esasy onlaýn bäsdeşler.
 • SEO gurallary we programmalary.

SEO gurallary we programmalary

Gowy SEO gurallary we programmalary bolmadyk SEO barlagy mümkin däl diýen ýaly. Bu gurallar bilen, SEO-nyň dürli komponentleri barada çalt we ygtybarly maglumat alarsyňyz. Bazarda birnäçe tonna SEO gurallary bar. Şeýle-de bolsa, bu gurallaryň hemmesi düýpli barlagyň zerurlyklaryny iň oňat kanagatlandyrmakda täsirli däldir.

Aşakda iň oňat umumy SEO gurallarynyň sanawy. Berlen gurallaryň arasynda aňsatlyk bilen ulanyp boljak mugt Google gurallary bar. Mugt gurallar barada aýdanymyzda, Google gözleg konsoly we Google analitikasy barada aýdyp bileris.

Başga bir tarapdan, bu gurallar diňe web sahypaňyzyň SEO ýagdaýy barada kiçijik syn berýär. Şeýlelik bilen, web sahypasyny umuman gözden geçirmek üçin çynlakaý barlag geçirmek üçin hökmany tölegli gural gerek bolar.

Aşakda, sizi Google-dan iki mugt gural, soň bolsa web sahypaňyzy çuňňur seljermek üçin has gowy taýýarlanan gural bilen tanyşdyraryn.

Google Analytics

“Google Analytics” iň meşhur programma we hiç hili düşündiriş gerek däl. Bu programma bilen entek tanyş däl bolsaňyz, internetde gowy makalalar we gollanmalar köp. Google analitik akademiýasy, Google-dan mugt kurs.

Google Analytics-iň dogry ýerine ýetirilmeýändigini köplenç görýärin. Bu, ýygnan maglumatlaryň ygtybarly däldigini aňladýar. Şonuň üçin Google Analytics-iň dogry ýerine ýetirilendigini ýa-da ýokdugyny barlamagy maslahat berýärin. Google Analytics Tag Assistent bilen muny aňsatlyk bilen edip bilersiňiz. Bu Google Chrome goşmaçasy.

Goşmaçany guranyňyzdan soň, Google Chrome-nyň ýokarky sag burçunda bir bellik görersiňiz. Şoňa basyp, Google Analytics-iň dogry ýerine ýetirilendigini ýa-da ýokdugyny görüp bilersiňiz. “Google Analytics” dogry ýerine ýetirilmedik bolsa, bu gural muny nädip düzetmelidigi barada maglumat berýär.

Şeýlelik bilen, Google Analytics-de maglumatlaryň ygtybarlydygyny anyk bilýärsiňiz.

Google Gözleg Konsoly

Google Search Console Google-dan mugt programma bolup, web sahypaňyz barada tehniki maglumatlary, marketing maglumatlary, esasanam gözleg motory optimizasiýasy pudagynda hödürleýär. Mundan başga-da, Google bu programma bilen web sahypaňyz barada göni seslenme berýär. Gysgaça aýdanyňda, örän gymmatly we aýrylmaz programma.

Justaňy hödürlän iki guralym, ulanyp boljak Google-dan mugt gurallar. Öň hem belläp geçişim ýaly, bu gurallar auditiň ähli garaşyşlaryny kanagatlandyryp bilmez. Şeýlelik bilen, geliň SEO bagyşlanan dolandyryş paneli, SEO nukdaýnazaryndan ähli garaşýan zatlaryňyzy aňsatlyk bilen kanagatlandyryp biljek tölegli gural.

Bagyşlanan SEO dolandyryş paneli

Bagyşlanan SEO dolandyryş paneli (DSD) doly web analitikasy we SEO audit platformasy bolup, domeniňizde nol bahasy bilen işledilip bilner. Müşderileriňize markaňyzda bar bolan iň ösen analitik mümkinçilikleri bilen üpjün eder.

SEO bagyşlanan dolandyryş paneli ajaýyp gural web sahypaňyza aňsatlyk bilen gözegçilik ediň. Web sahypaňyzyň SEO faktorlarynyň hemmesi diýen ýaly bir düwmä basylanda açyk görkezilýär. Mysal üçin: URL-ler we kanoniki URL-ler, URL status kody (jogap kody), içerki baglanyşyklar, çykýan baglanyşyklar, sözbaşy bellikleri, meta beýany, H1 we H2 sözbaşylary, sahypadaky sözleriň sany, gözleg üçin bilinmeýän ýa-da petiklenmedik sahypalar dwigateller. Bagyşlanan SEO dolandyryş paneli tutuş web sahypaňyza birbada gözegçilik etmek üçin örän amatlydyr we bu SEO guralynyň işleýşini aşakdakylardan tapyp bilersiňiz.

Tehniki SEO barlagy

Bagyşlanan SEO dolandyryş paneliniň bäsdeşlik artykmaçlyklaryndan biri, web sahypasyny doly seljermekdir.

Derňew wagtynda bu guralyň göz öňünde tutup biljek iň möhüm bölekleri:
 • Web sahypasynyň umumy täsiri we ulanylyşy (UX)
 • Açar sözler
 • Gurluşy
 • Tehniki derňew
 • Sahypada derňew
 • Sahypadan daşary derňew
Bu gural bilen bu sahypalaryň hersiniň derňewini geçirmek bilen, has gowy öwrüliş tizligine eýe bolmak üçin her elementde haýsy gowulaşmalary edip boljakdygyny bilmek üçin her sahypanyň takyk ýagdaýyna düşünip bilersiňiz.

Google SERP derňewi

Ynha, Google SERP-de web sahypaňyzyň ýerlerini, şeýle hem TOP sahypalaryny we tertipleşdirilen açar sözlerini görmäge mümkinçilik berýän Bagyşlanan SEO dolandyryş paneliniň başga bir aýratynlygy. Mundan başga-da, bu gural bäsdeşleriňizi çuňňur seljermäge mümkinçilik berýär. Bu guralyň netijeleri, gözleýän ýeriňizdäki esasy bäsdeşleri ýüze çykarýar, traffigi döredýän açar sözleri barlaň we mahabat strategiýasy barada düşünje alyň. Bu hakykatdanam ajaýyp! Şeýle dälmi ?!

SEO hasabatlary

Bäsdeşiň derňewinden we saýtyň çuňňur barlagyndan soň, SEO Dolandyryş panelinde Hasabat merkezi atly aýratynlyk bar.

Hasabat merkeziniň guraly, innowasiýa gönükdirilen Dedicated SEO Dolandyryş panelimiziň goşmaça özboluşly aýratynlygydyr. Müşderileriňiziň hersi üçin hasabat gowşuryş tertibini kesgitlemek arkaly işleýär. Bu guralyň işiňiz üçin artykmaçlygy inkär edip bolmaýar, sebäbi müşderileriňize logotipiňiz we markaňyz bilen doly SEO hasabatlaryny berýär.

Bagyşlanan SEO dolandyryş paneli nähili işleýär?

Bu guralyň işi üç sany ýönekeý ädimde:

Ilki bilen, bagyşlanan SEO dolandyryş paneli domeniňizde açylýar (mysal üçin, seo.yourdomain.com).

Soňra Dolandyryş panelini özleşdirmek prosesi başlaýar. Bu size logotipiňizi, koordinatlaryňyzy, menýu belliklerini, baglanyşyklary, söhbet plaginini, GA kody we beýleki aýratynlyklary goşmaga mümkinçilik berýär
Bu iki ädim tamamlanandan soň, müşderileriň isleglerini dolandyrmak, ulanyjy maglumatlaryny we işjeňlik statistikasyny görmek üçin DSD dolandyryş paneline awtomatiki girip bilersiňiz.

14 günlük mugt synag möhletinden peýdalanyň

Bu guralyň başga-da köp aýratynlygy bar, 14 günlük mugt synag möhletini saýlap, sizi açmaga çagyrýaryn. Bu döwürde, adaty paketdäki ähli aýratynlyklara girip bilersiňiz. Şonuň üçin wagt ýitirmäň, synagyňyzy şu gün başlaň bu guralyň täsinliklerine şaýat bolmak.


mass gmail